Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ČLÁNOK I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodná spoločnosť VESELY Očná Klinika, s. r. o., so sídlom Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, IČO: 36587109, IČ DPH: SK2021919889, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 129364/B, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť a zároveň prevádzkuje internetovú stránku www.veselyok.com, týmto vydáva tieto Informácie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „informácie o spracúvaní osobných údajov“), ktorými sa upravujú podmienky ochrany osobných údajov dotknutých osôb, ktoré tieto poskytujú obchodnej spoločnosti VESELY Očná Klinika, s. r. o., a to najmä na internetovej stránke www.veselyok.com (ďalej len „internetová stránka prevádzkovateľa“).
 2. Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov sú vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „nariadenie o ochrane osobných údajov“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Samotné spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa zároveň vykonáva aj v súlade s osobitnými právnymi predpismi, ako sú najmä zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“), zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 153/2014 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb, t.j. fyzických osôb, ktoré poskytnú svoje osobné údaje na internetovej stránke prevádzkovateľa (užívateľ, resp. návštevník internetovej stránky prevádzkovateľa) je obchodná spoločnosť VESELY Očná Klinika, s. r. o., so sídlom Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, IČO: 36587109, IČ DPH: SK2021919889, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 129364/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

ČLÁNOK II
DEFINÍCIE POJMOV

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 2. Spracúvaním osobných údajov sa rozumie spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 3. Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 4. Prevádzkovateľom sa rozumie každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 5. Sprostredkovateľom sa rozumie každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 6. Obmedzením spracúvania osobných údajov sa rozumie označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti a to na základe žiadosti dotknutej osoby za podmienok uvedených v týchto informáciách.

ČLÁNOK III
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané zákonným spôsobom, a to nielen v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov a zákonom o ochrane osobných údajov, ale aj ďalšími príslušnými osobitnými predpismi, a to tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
 2. Osobné údaje prevádzkovateľ získava na konkrétne určený, oprávnený a výslovne uvedený účel a osobné údaje sa nespracúvajú ďalej spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
 3. Spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel je v súlade s osobitným predpisom a sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.
 4. Spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
 5. Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované. Osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže alebo opraví.
 6. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.
 7. Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

ČLÁNOK IV
POUČENIE DOTKNUTÝCH OSÔB

 1. Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nasledovné práva:
  a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom:
   • dotknutá osoba má právo na základe žiadosti získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
   • prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, prevádzkovateľ účtuje poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom súvisiacich s vybavením žiadosti;
   • prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky;
   • prevádzkovateľ okrem poskytnutia osobných údajov dotknutej osoby, ktoré spracúva, poskytne dotknutej osobe aj informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, ak takýto príjemca existuje, dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ust. § 100 zákona o ochrane osobných údajov, o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania;
  b) právo na opravu osobných údajov:
   • dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
   • dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa doplnenie neúplných osobných údajov, ak to vyžaduje účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, v opačnom prípade má prevádzkovateľ právo doplnenie osobných údajov odmietnuť;
  c) právo na vymazanie osobných údajov:
    • dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom prevádzkovateľ je povinný v takomto prípade vymazať osobné údaje, ak:
      • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
      • dotknutá osoba odvolá súhlas na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
      • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom;
      • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
      • je dôvodom pre výmaz osobných údajov splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
      • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov;
    • vyššie uvedené sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, na splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa ust. § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov, ak je pravdepodobné, že právo na vymazanie osobných údajov znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania alebo na uplatnenie právneho nároku,
   d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
    • dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:
      • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
      • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
      • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
   • ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu;
   • prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené;
   • právo na prenosnosť osobných údajov:
     • dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné;
     • uplatnením práva na prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov za vyššie uvedených podmienok;
 2. e) právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby:
   • prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zaslať dotknutej osobe oznámenie o porušení ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby, v ktorom uvedie jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií, opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné;
   • oznámenie o porušení ochrany osobných údajov sa nevyžaduje, ak:
     • prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup;
     • prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) tohto článku;
     • by to vyžadovalo neprimerané úsilie; v takom prípade je prevádzkovateľ povinný informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom;
 3. f) právo na prenosnosť osobných údajov:
   • dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:
     • sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, pre účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo pre účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a
     • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami;
 4. g) právo namietať spracúvanie osobných údajov:
   • dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v prípade, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa a to aj vrátane profilovania založeného na týchto prípadoch. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku;
   • dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať;
 5. h) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona o ochrane osobných údajov:
   • dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
 6. Dotknutá osoba bola výslovne oboznámená so skutočnosťou, že v prípadoch, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby na konkrétny účel, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
 7. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si práva uvedené v bode 1. a 2. tohto článku u prevádzkovateľa písomne, a to:
   • na adresu sídla prevádzkovateľa (Karadžičova 16, 821 08 Bratislava);
   • emailom na emailovú adresu prevádzkovateľa (info@veselyok.com).

ČLÁNOK V
POSTUP V SÚVISLOSTI S VYBAVENÍM ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE, OPRAVU, VÝMAZ, OBMEDZENÍ SPRACÚVANIA, PREDNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť žiadosť dotknutej osobe najneskôr do jedného (1) kalendárneho mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva (2) kalendárne mesiace, a to aj opakovane.
 2. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného (1) kalendárneho mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného (1) kalendárneho mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa ust. § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.
 3. Ak nedostatok údajov o žiadateľovi bráni prevádzkovateľovi jednoznačne identifikovať žiadateľa alebo nedostatok údajov bráni postupu vybavenia žiadosti, prevádzkovateľ vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil alebo aby dostatočne preukázal svoju totožnosť. Ak žiadateľ tejto výzve do siedmych (7) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia nevyhovie, prevádzkovateľ je oprávnený o žiadosti odmietnuť konať.
 4. Informácie a oznámenia a opatrenia sa poskytujú bezodplatne, ak o nich žiada dotknutá osoba po prvýkrát a žiadosť dotknutej osoby nie je zjavne neopodstatnená alebo zjavne neprimeraná. Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti posudzuje prevádzkovateľ.
 5. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže:
  a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo
  b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

ČLÁNOK VI
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu a na konkrétny účel v súlade s právnym základom.
 2. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, bezpečnostné a personálne opatrenia s cieľom zabezpečiť zvýšenú ochranu spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb a so spracúvanými osobnými údajmi prevádzkovateľ zaobchádza citlivo v súlade so zásadami zabezpečenia ochrany spracúvania osobných údajov.
 3. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva, pochádzajú priamo od dotknutej osoby, príp. z verejne dostupných zdrojov.
 4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v rámci spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín, mimo územie Európskej Únie alebo do medzinárodných organizácií a spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.
 5. Prevádzkovateľ môže vykonávať automatické rozhodovanie vrátane profilovania na účely realizácie priameho marketingu podľa kritérií určených prevádzkovateľom. V prípade, ak prevádzkovateľ vykonáva automatické rozhodovanie vrátane profilovania, prevádzkovateľ určí základné kritériá, podľa ktorých sa bude uskutočňovať automatické rozhodovanie vrátane profilovania.

ČLÁNOK VII
ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prijatá a odoslaná korešpondencia:
 2. a) za účelom plnenia zákonných registratúrnych povinností prevádzkovateľ eviduje prijatú a odoslanú poštu, pričom spracúva nasledovné osobné údaje:
   • identifikačné údaje v rozsahu meno a priezvisko, titul;
   • kontaktné údaje v rozsahu adresa na doručovanie;
   • údaje zahrnuté v komunikácií prijímateľov a odosielateľov korešpondencie;

  b) osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu sú spracúvané na základe zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  c) poskytnutie osobných údajov uvedených v písm. a) tohto bodu je zákonnou povinnosťou a ich neposkytnutie by znamenalo znemožnenie plnenia zákonných povinnosti prevádzkovateľa;
  d) prevádzkovateľ osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu uchováva päť (5) rokov od prvého dňa príslušného kalendárneho roka, v ktorom boli získané osobné údaje pre korešpondenciu a tri (3) roky pre knihy evidencie prijatej a odoslanej korešpondencie.
 3. Objednávka (na vyšetrenie alebo konzultáciu):
 4. a) za účelom riadneho vybavenia objednávky návštevníka internetovej stránky prevádzkovateľa (ďalej len „návštevník internetovej stránky“) v postavení dotknutej osoby, spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje:
   • identifikačné údaje objednávateľa v rozsahu meno a priezvisko;
   • kontaktné údaje objednávateľa v rozsahu email a telefónne číslo;
   • údaje nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, príp. inej zmluvy (identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo zákazníka (pacienta), ako aj jeho kontaktné údaje v rozsahu adresa trvalého pobytu, email a telefónne číslo);

  b) osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu sú spracúvané prevádzkovateľom nielen za účelom a v súvislosti s uzavretím zmluvy o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, príp. inej zmluvy a plnenia z nej, ale taktiež aj na základe súhlasu objednávateľa (návštevníka internetovej stránky), ktorý so spracúvaním osobných údajov vyslovil súhlas pri zaslaní objednávky;
  c) poskytnutie osobných údajov uvedených v písm. a) tohto bodu v prípade je zákonnou a najmä zmluvnou povinnosťou a ich neposkytnutie by znamenalo znemožnenie uzavretia zmluvy, a tým pádom neposkytnutie objednanej služby;
  d) prevádzkovateľ osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu uchováva do času vybavenia objednávky (po dobu poskytnutia služby), resp. po dobu trvania premlčacej lehoty určenej príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 5. Online poradňa (chat) a komunikácia:
 6. a) za účelom online komunikácie alebo spätného kontaktovania a vybavenia požiadavky návštevníka internetovej stránky alebo profilov prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, YouTube) v postavení dotknutej osoby, spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje:
   • identifikačné údaje v rozsahu meno a priezvisko, prípadne prezývka;
   • kontaktné údaje v rozsahu IP adresa, email a telefónne číslo;
   • údaje zahrnuté v texte správy;
   • fotografie;

  b) osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu sú spracúvané prevádzkovateľom na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorými sú riadne vybavenie požiadavky návštevníka internetovej stránky alebo profilov prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, YouTube). V prípade, ak sa osobné údaje týkajú zdravotných problémov, ktoré návštevník internetovej stránky, resp. profilov prevádzkovateľa dobrovoľne poskytne prevádzkovateľovi, tieto osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu návštevníka internetovej stránky alebo profilov prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, YouTube) so spracúvaním osobných údajov, pričom návštevník internetovej stránky, resp. profilov prevádzkovateľa berie na vedomie, že poskytnutím týchto osobných údajov prevádzkovateľovi udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov pre účel uvedený v písm. a) tohto bodu;
  c) poskytnutie osobných údajov uvedených v písm. a) tohto bodu nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou a ich neposkytnutie by znamenalo znemožnenie spätného kontaktu a vybavenia požiadavky návštevníka internetovej stránky zo strany prevádzkovateľa;
  prevádzkovateľ osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu uchováva do času vybavenia požiadavky uvedenej v online poradni, resp. v emailovej komunikácii, najdlhšie však po dobu päť (5) rokov od získania osobných údajov.
 7. Marketing:
 8. a) za účelom poskytovania priameho marketingu, t.j. zasielania ponúk o akciách a novinkách týkajúcich sa prevádzkovateľa a ním poskytovaných služieb (zasielanie newsletterov) návštevníkovi internetovej stránky, resp. zákazníkovi v postavení dotknutej osoby, spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje:
   • identifikačné údaje v rozsahu meno a priezvisko;
   • kontaktné údaje v rozsahu doručovacia adresa, email a IP adresa;

  b) osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu sú spracúvané prevádzkovateľom buď na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa (odoslanie emailu s marketingovým obsahom existujúcemu zákazníkovi, ktorému už poskytol službu, a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných služieb), alebo na základe súhlasu návštevníka internetovej stránky, resp. zákazníka, ktorý s doručovaním takýchto marketingových informácií vyslovil súhlas (prihlásenie sa k odberu newsletterov);
  c) poskytnutie osobných údajov uvedených v písm. a) tohto bodu nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou a ich neposkytnutie by znamenalo nezasielanie ponúk o akciách a novinkách týkajúcich sa prevádzkovateľa a ním poskytovaných služieb;
  d) prevádzkovateľ osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu uchováva pokiaľ dotknutá osoba nevyjadrí námietku so zasielaním ponúk o akciách a novinkách týkajúcich sa prevádzkovateľa a ním poskytovaných služieb (zasielanie newsletterov) alebo najviac po dobu piatich (5) rokov od poslednej obchodnej aktivity s dotknutou osobou.
 9. Reklama:
 10. a) za účelom propagácie prevádzkovateľa, ním poskytovaných služieb, resp. propagácie jeho činností a aktivít na internetovej stránke prevádzkovateľa, ako aj profiloch prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, YouTube), spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje dotknutej osoby:
   • identifikačné údaje v rozsahu meno a priezvisko;
   • fotografie z činností a aktivít, resp. podujatí a projektov, ktoré prevádzkovateľ podporuje, resp. organizuje;
   • fotografie spokojných zákazníkov (pacientov) prevádzkovateľa;

  b) osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu sú spracúvané prevádzkovateľom na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorá je zachytená na fotografii, a to za predpokladu, že dotknutá osoba je na fotografii rozpoznateľná a konkrétne identifikovateľná;
  c) poskytnutie osobných údajov uvedených v písm. a) tohto bodu nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou;
  d) prevádzkovateľ osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu uchováva pokiaľ dotknutá osoba neodvolá súhlas s ich spracúvaním alebo najviac po dobu piatich (5) rokov od získania osobných údajov.
 11. Spotrebiteľské súťaže a ankety:
 12. a) za účelom propagácie prevádzkovateľa a ním poskytovaním služieb a realizácie spotrebiteľskej súťaže alebo ankety na internetovej stránke prevádzkovateľa alebo na profiloch prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, YouTube) alebo formou SMS súťaží (prípadné ďalšie informácie o účeloch je možné nájsť aj v príslušných pravidlách súťaže alebo ankety), spracúva prevádzkovateľ v súvislosti s osobou, ktorá sa zapojila do spotrebiteľskej súťaže alebo sa zúčastnila ankety v postavení dotknutej osoby, nasledujúce údaje:
   • identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia;
   • kontaktné údaje v rozsahu adresa na doručovanie, email, IP adresa a telefónne číslo;
   • fotografie výhercov súťaží, ktoré prevádzkovateľ organizoval;

  b) osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu sú spracúvané prevádzkovateľom na základe súhlasu dotknutej osoby (prihlásenie sa do súťaže alebo ankety);
  c) poskytnutie osobných údajov uvedených v písm. a) tohto bodu nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou a ich neposkytnutie by znamenalo nemožnosť sa zúčastniť súťaže alebo ankety;
  d) prevádzkovateľ osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu uchováva pokiaľ dotknutá osoba neodvolá súhlas s ich spracúvaním alebo najviac po dobu piatich (5) rokov od získania osobných údajov.
 13. Štatistiky, controlling a reporting:
 14. a) za účelom riadenia a rozhodovania prevádzkovateľa, aby prevádzkovateľ bol vedený k naplneniu strategických cieľov (zlepšovanie prevádzkovateľom poskytovaných služieb, rozširovanie rozsahu poskytovaných služieb, rozširovanie pôsobnosti prevádzkovateľa, atď.), spracúva prevádzkovateľ v súvislosti s dotknutými osobami, nasledujúce údaje:
   • identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko a rok narodenia;
   • kontaktné údaje v rozsahu adresa trvalého pobytu a IP adresa;
   • druh poskytnutej služby zdravotnej starostlivosti;

  b) osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu sú spracúvané prevádzkovateľom na základe jeho oprávneného záujmu;
  c) prevádzkovateľ osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu uchováva po dobu desiatich (10) rokov od získania takýchto osobných údajov.
 15. Reklamácie, žiadosti a sťažnosti:
 16. a) za účelom riadneho vybavenia reklamácie, žiadostí a sťažnosti (vrátane vedenia evidencie reklamácie) zákazníka prevádzkovateľa, prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:
   • identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, resp. údaje uvedené v reklamácii, žiadosti alebo sťažnosti;
   • kontaktné údaje v rozsahu adresa trvalého pobytu, email a telefónne číslo;
   • údaje súvisiace s poskytnutou službou (najmä druh služby, zaplatená cena za službu, atď.);

  b) osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu sú spracúvané prevádzkovateľom v súvislosti s uzavretím zmluvy o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, príp. inej zmluvy a plnenia z nej, resp. v prípade evidencie reklamácie na základe právnych predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa (najmä zákona o ochrane spotrebiteľa) a účtovníctva, ako aj oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je najmä preukázanie súladu jeho postupov s platnou legislatívou;
  c) poskytnutie osobných údajov uvedených v písm. a) tohto bodu je zákonnou a najmä zmluvnou povinnosťou a ich neposkytnutie by znamenalo znemožnenie vybavenia reklamácie, žiadosti alebo sťažnosti zákazníka (pacienta) v súvislosti s uzavretou zmluvou o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, príp. inou zmluvou, resp. s plnením z nej;
  d) prevádzkovateľ osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu uchováva počas trvania prekluzívnej a premlčacej lehoty určenej príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 17. Kamerový systém:
 18. a) za účelom ochrany majetku a finančných záujmov prevádzkovateľa a majetku zamestnancom prevádzkovateľa a tretích osôb (najmä zákazníkov, pacientov), za účelom ochrany života a zdravia zamestnancov prevádzkovateľa a tretích osôb (najmä zákazníkov, pacientov) a účelom odhaľovania kriminality spracúva prevádzkovateľ nasledujúce údaje dotknutých osôb:
   • vizuálne záznamy vyhotovené kamerovým systémom nachádzajúcim sa v prevádzkach prevádzkovateľa, a to na miestach označených informatívnym upozornením o kamerovom systéme;

  b) osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu sú spracúvané prevádzkovateľom na základe jeho oprávneného záujmu;
  c) prevádzkovateľ osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu uchováva počas doby sedemdesiatdva (72) hodín od ich vyhotovenia.
 19. Uplatňovanie nárokov prevádzkovateľa:
 20. a) za účelom uplatňovania nárokov prevádzkovateľa spracúva prevádzkovateľ nasledovné údaje:
   • údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi (pacientmi) a dodávateľmi;
   • údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie návrhu na začatie konania, údaje uvedené v návrhoch na začatie konania proti prevádzkovateľovi;
   • údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov prevádzkovateľa;

  b) osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu sú spracúvané prevádzkovateľom na základe jeho oprávneného záujmu, ktorým je účelné bránenie svojich majetkových a iných práv a uplatňovanie nárokov prevádzkovateľom (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa);
  c) prevádzkovateľ osobné údaje uvedené v písm. a) tohto bodu uchováva počas doby vedenia súdneho sporu a počas trvania prekluzívnej a premlčacej lehoty, počas ktorej môžu byť voči prevádzkovateľovi uplatňované nároky alebo počas ktorej si prevádzkovateľ môže uplatniť svoje vlastné nároky a ktorá je určená príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 21. Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľom:
 22. a) za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľ spracúva všetky osobné údaje uvedené v tomto článku, a to najmä pokiaľ sa jedná o plnenie zákonných povinností vyplývajúcich napr. zo zákona o účtovníctve, zákona o dani z pridanej hodnoty, zákona o dani z príjmov, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o archívoch a registratúrach, atď.;
  b) spracúvanie osobných údajov podľa písm. a) tohto bodu prevádzkovateľom je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností;
  c) prevádzkovateľ osobné údaje podľa písm. a) tohto bodu uchováva po dobu uvedenú v príslušných právnych predpisoch platných v Slovenskej republike.
 23. Dotknutá osoba berie na vedomie, že v prípade, ak osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom majú charakter zdravotnej dokumentácie, prevádzkovateľ tieto osobné údaje uchováva po dobu dvadsiatich (20) rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti podľa ust. § 22 ods. 2 zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to bez ohľadu na dobu uchovávania uvedenú v predchádzajúcich bodoch tohto článku.
 24. Dotknutá osoba berie na vedomie, že zaslaním objednávky alebo online dopytu prevádzkovateľovi na internetovej stránke prevádzkovateľa, resp. zaslaním emailovej správy prevádzkovateľovi, resp. prihlásením sa na odber marketingových informácií (zasielanie newsletterov) dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že dosiahla vek 16 rokov. V prípade, ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, je povinná pred poskytnutím svojich osobných údajov zaslať prevádzkovateľovi súhlas svojho zákonného zástupcu so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu a na účel podľa bodu 2., 4. alebo 6. tohto článku, a to v závislosti od toho, na aký účel sú poskytované prevádzkovateľovi jej osobné údaje.

ČLÁNOK VIII
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám na základe zmluvy o sprostredkovaní v súlade s účelom a právnym základom vyššie uvedeným, ako aj v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením o ochrane osobných údajov, resp. v súlade s príslušnými osobitnými predpismi uvedenými v bode 2. článok I.
 2. Príjemcami osobných údajov sú najmä zdravotné poisťovne pôsobiace na území Slovenskej republiky, Národné centrum zdravotníckych informácií, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, poskytovatelia laboratórnych služieb, ako aj osoby podľa ust. § 24 ods. 4 a ust. § 25 ods. 1 zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Príjemcami osobných údajov sú aj sprostredkovatelia, ktorí poskytujú prevádzkovateľovi účtovné, audítorské a personálne služby, služby súvisiace so zabezpečovaním prevádzkovania internetovej stránky prevádzkovateľa, marketingové služby, servisné služby, právne služby, poskytovanie technických a IT služieb, iné poradenské a konzultačné činnosti a podobne.
 3. Príjemcovia osobných údajov sú taktiež zamestnanci prevádzkovateľa v prípade, ak boli poučení v súlade so zákonom a sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, a to len za predpokladu, že sprístupnenie osobných údajov zamestnancom prevádzkovateľa je nevyhnutné na dosiahnutie niektorého z účelov spracovania osobných údajov.
 4. Prevádzkovateľ poskytne alebo sprístupní osobné údaje orgánom štátnej správy, orgánom verejnej správy alebo iným štátnym orgánom a inštitúciám v prípade, ak je takéto poskytnutie alebo sprístupnenie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a ak je to nevyhnutné pre dodržanie príslušného právneho predpisu alebo vynútiteľnú žiadosť orgánu štátnej správy, uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane kontroly ich dodržiavania, prevenciu alebo postup zameraný na riešenie podvodu, technických a bezpečnostných incidentov, uplatnenie práv a nárokov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

ČLÁNOK IX
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

 1. Za účelom uľahčenia sledovania používateľov na internetovej stránke prevádzkovateľa (zapamätanie si nastavení návštevníkov internetovej stránky), prevádzkovateľ používa protokolárne súbory, tzv. cookies (t.j. identifikácie, ktoré internetový server posiela do prehliadača v koncovom zariadení zákazníkov, resp. osôb, ktoré navštívia internetovú stránku prevádzkovateľa).
 2. Prevádzkovateľ používa súbory cookies s cieľom:
 3. a) zabezpečiť riadne fungovanie internetovej stránky prevádzkovateľa;
  b) neustále skvalitňovať služby internetovej stránky prevádzkovateľa, resp. prispôsobovať ich záujmom a potrebám návštevníkov tejto internetovej stránky a zlepšovať ich štruktúru a obsah.
 4. Na internetovej stránke prevádzkovateľa je možné z hľadiska trvanlivosti používať:
 5. a) dočasné cookies (súbory), ktoré sa po ukončení webového prehliadania zo strany návštevníka internetovej stránky z koncového zariadenia automaticky vymažú;
  b) trvalé cookies (súbory), ktoré zostanú uložené na koncovom zariadení návštevníkov internetovej stránky, kým ich neodstránia alebo kým neexspirujú (doba ponechania súborov cookies závisí od nastavenia konkrétneho typu súborov cookies a od nastavenia prehliadača návštevníka internetovej stránky).
 6. Na internetovej stránke prevádzkovateľa je možné z hľadiska funkcionality používať:
 7. a) „základné súbory cookies“, ktoré tvoria základ pre prevádzku internetovej stránky prevádzkovateľa a umožňujú používanie základných funkcií. Bez týchto súborov návštevníkom internetovej stránky nie je možné poskytnúť určité služby na internetovej stránke prevádzkovateľa, resp. zaručiť bezchybné fungovanie internetovej stránky prevádzkovateľa;
  b) „funkčné súbory cookies“, ktoré síce nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú prevádzkovateľovi zlepšiť funkčnosť internetovej stránky a vytvoriť pre návštevníka internetovej stránky osobnejšie a používateľské prostredie (zapamätanie si rozhodnutí, ktoré návštevník internetovej stránky pri jej návšteve v minulosti urobil). Pomocou týchto súborov je možné napríklad zistiť, či návštevníkovi internetovej stránky už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytnúť informácie o návštevníkovej aktuálnej oblasti, ak súhlasí so zdieľaním takýchto informácií. Aj napriek skutočnosti, že použitie týchto súborov závisí výhradne na nastavení návštevníka internetovej stránky, ich prípadným nepovolením, resp. vypnutím by návštevník internetovej stránky mohol prísť o niektoré služby, ktoré by mu mohli byť poskytované na internetovej stránke prevádzkovateľa;
  c) „sledovacie a výkonnostné súbory cookies“, ktoré slúžia na zhromažďovanie informácií na analýzu prenosu na internetovej stránke a toho, ako návštevníci internetovej stránky používajú internetovú stránku prevádzkovateľa. Pomocou týchto súborov je možné napríklad zistiť, koľko času návštevník internetovej stránky strávi na internetovej stránke prevádzkovateľa, príp. o ktorú podstránku internetovej stránky prevádzkovateľa prejavil zvýšený záujem, čo umožňuje prevádzkovateľovi analyzovať a vylepšovať služby internetovej stránky prevádzkovateľa z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Informácie zhromažďované prostredníctvom týchto súborov neidentifikujú žiadneho jednotlivého návštevníka internetovej stránky;
  d) „reklamné a remarketingové súbory cookies“, ktoré slúžia na zobrazovanie reklám, ktoré by návštevníka internetovej stránky mohli pravdepodobne zaujímať na základe jeho zvykov v prehliadači a ich správnemu zacieleniu. Tieto súbory slúžia pre účely prevádzkovateľa, resp. poskytovateľov reklám, pričom môžu kombinovať informácie týkajúce sa aktivít internetového prehliadača návštevníka internetovej stránky zhromaždené z internetovej stránky prevádzkovateľa s ďalšími informáciami, ktoré nezávisle zhromaždili v rámci siete internetových stránok. Prípadné nepovolenie, resp. vypnutie týchto súborov nemá za následok úplné nezobrazovanie reklám (zobrazovanie reklamy však nemusí mať pre návštevníka internetovej stránky relevanciu).
 8. Na internetovej stránke prevádzkovateľa je integrovaný aj obsah z iných internetových stránok (resp. internetová stránka môže používať nástroj na analýzu a marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločnosti Google), resp. môže zobrazovať obsah internetových stránok tretej strany (napríklad Facebook, Instagram, YouTube), v dôsledku čoho môžu byť počas používania internetovej stránky prevádzkovateľa vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole, resp. správe prevádzkovateľa. Tieto súbory môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využívané tretími stranami (ktoré majú vlastné zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb) a ktoré napríklad priamo podporujú reklamné aktivity prevádzkovateľa (tzv. „cookies tretích strán“). Informácie zhromažďované prostredníctvom týchto súborov neidentifikujú žiadneho jednotlivého návštevníka internetovej stránky.
 9. Pri návšteve internetovej stránky prevádzkovateľa sú generované protokolárne súbory s nasledujúcim obsahom:
 10. a) IP adresa;
  b) adresa internetovej stránky prevádzkovateľa;
  c) informácie o používanom prehliadači a používanom operačnom systéme;
  d) internetová stránka, z ktorej je internetová stránka prevádzkovateľa otváraná;
  e) dátum, čas prístupu a miesto.
 11. Informácie uvedené v bode 6. tohto článku, t.j. informácie o správaní na internete sú z dôvodu maximálnej ochrany anonymizované, a preto ich nie je možné priradiť konkrétnemu návštevníkovi internetovej stránky.
 12. Súbory cookies nepoškodzujú koncové zariadenie, neobsahujú vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér a neuskutočňujú permanentné ukladanie údajov na koncovom zariadení dotknutej osoby.
 13. K analýze používania internetovej stránky prevádzkovateľa používa prevádzkovateľ službu Google Analytics, t.j. službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, resp. spoločnosti Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „spoločnosť Google“). Google Analytics využíva špecifickú formu súborov cookies, ktoré sú uložené na koncovom zariadení návštevníkov internetovej stránky a umožňuje webovú analýzu (poskytovateľom ktorej je spoločnosť Google) toho, akým spôsobom návštevník internetovej stránky používa internetovú stránku prevádzkovateľa. Táto služba poskytuje štatistiky na báze agregácie, a teda anonymné štatistiky týkajúce sa návštevníkov internetovej stránky. Predmetné súbory cookies:
 14. a) nezbierajú informácie, ktorými možno individuálne identifikovať návštevníkov internetovej stránky;
  b) generujú informácie o tom, ako je internetová stránka prevádzkovateľa využívaná a aká je jej návštevnosť;
  c) pomáhajú skvalitňovať poskytované služby, a to prispôsobením obsahu internetovej stránky prevádzkovateľa potrebám a záujmom jej návštevníkov, resp. zákazníkom prevádzkovateľa (ukladaním predvolieb vyhľadávania návštevníkov internetovej stránky, či registrácie do nových služieb, pomáhajú chrániť údaje a vyberať relevantné reklamy);
  d) ukladajú sa do priečinka prehliadača návštevníka internetovej stránky a následne sú odoslané a uložené na serveroch spoločnosti Google;
  e) vo všeobecnosti zjednodušujú prehliadanie webu. Informácie získané o internetovej stránke prevádzkovateľa prostredníctvom Google Analytics používa spoločnosť Google v zastúpení prevádzkovateľa k analýze aktivity na predmetnej internetovej stránke, t.j. k analýze toho, ako návštevníci internetovej stránky používajú predmetnú internetovú stránku a k tvorbe prehľadov (t.j. pre potreby reportingu o aktivite a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s používaním internetovej stránky a internetu). Spoločnosť Google môže tieto informácie taktiež odovzdávať aj tretím osobám v súlade s požiadavkami právnych predpisov alebo pokiaľ tieto tretie osoby tieto osobné údaje spracúvajú v zastúpení spoločnosťou Google. IP adresa odovzdaná prehliadačom návštevníka internetovej stránky v súvislosti s Google Analytics nie je zlučovaná s ďalšími dátami spoločnosti Google. Informácie sa ukladajú u spoločnosti Google. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na internetovej stránke http://www.google.com/privacypolicy.html. Platnosť týchto súborov cookies je maximálne dva (2) roky. Návštevník internetovej stránky môže ukladaniu súborov cookies zabrániť uskutočnením zodpovedajúceho nastavenia s využitím softwaru svojho prehliadača. Okrem toho môže návštevník internetovej stránky zabrániť spoločnosti Google v nahrávaní osobných údajov týkajúcich sa návštevníkovho užívania internetovej stránky prevádzkovateľa, ktoré boli vygenerované predmetným súborom cookie (vrátane IP adresy návštevníka internetovej stránky) a v spracovaní týchto osobných údajov stiahnutím a inštaláciou pluginu prehliadača, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 15. V súvislosti s používaním internetovej stránky prevádzkovateľa môže prevádzkovateľ používať aj ďalšiu službu spoločnosti Google, a to službu Google Adwords, ktorá slúži na upozornenie návštevníkov internetovej stránky na atraktívne ponuky služieb prevádzkovateľa, s využitím reklamných materiálov na externých internetových stránkach. Reklamné materiály dodáva spoločnosť Google prostredníctvom tzv. „ad serverov“. Pre tieto účely prevádzkovateľ používa súbory cookies týchto ad serverov, prostredníctvom ktorých môže merať určité parametre pre hodnotenie úspechu, napríklad vkladania reklám alebo kliky návštevníkov internetovej stránky. Pokiaľ sa na internetovú stránku prevádzkovateľa návštevník internetovej stránky dostane prostredníctvom reklamy Google (Goodle ad), uloží Google Adwards na jeho koncovom zariadení súbor cookie. Platnosť týchto súborov cookies zvyčajne po tridsiatich (30) dňoch uplynie, pričom tieto súbory nie sú určené k tomu, aby návštevníka internetovej stránky osobne identifikovali. Pokiaľ ide o tento súbor cookie, sú ako hodnoty pre analýzu obvykle ukladané unikátny identifikátor cookies, počet reklamných zobrazení (impresií) na umiestnenie (frekvencie), posledné zobrazenie / impresia (relevantné pre postview konverziu / konverziu po vzhliadnutí) a informácia o odmietnutí / opt out (označenie toho, že používateľ si už nepraje byť oslovený). Tieto súbory cookies umožňujú spoločnosti Google rozpoznať internetový prehliadač návštevníka internetovej stránky. Pokiaľ návštevník internetovej stránky navštívi určité internetové stránky subjektu, ktorý je zákazníkom Adwords, a platnosť tohto súboru cookie uloženého na jeho koncovom zariadení ešte neuplynula, môžu spoločnosť Google a daný zákazník zistiť, že návštevník internetovej stránky klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každému zákazníkovi Adwords je pridelený iný súbor cookie. Súbory cookies preto nemôžu byť sledované prostredníctvom internetových stránok zákazníkov Adwords. V rámci vyššie uvedených reklamných opatrení prevádzkovateľ nezhromažďuje a ani nespracúva žiadne osobné údaje dotknutých osôb. Prevádzkovateľ dostáva len štatistické vyhodnotenia od spoločnosti Google. Na základe týchto vyhodnotení prevádzkovateľ môže zistiť, ktoré z použitých reklamných opatrení sú obzvlášť efektívne. Z používania reklamných materiálov prevádzkovateľ nedostáva žiadne ďalšie osobné údaje, najmä nemôže na základe týchto informácii identifikovať návštevníka internetovej stránky. Prostredníctvom týchto použitých reklamných marketingových nástrojov prehliadač návštevníka internetovej stránky automaticky zaháji priame spojenie so serverom Google. Prevádzkovateľ nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť rozsah a ďalšie využitie osobných údajov, ktoré sú získané použitím tohto nástroja spoločnosťou Google, a informuje preto návštevníkov internetovej stránky podľa jeho najlepšieho vedomia, že integrovaním konverzie Adwords získava spoločnosť Google informácie o tom, že si návštevník internetovej stránky vyžiadal príslušnú časť internetovej prezentácie alebo klikol na oznámenie prevádzkovateľa. Pokiaľ je návštevník internetovej stránky zaregistrovaný v službe Google, môže si spoločnosť Google jeho návštevu priradiť k jeho účtu. Aj pokiaľ nie je návštevník internetovej stránky v spoločnosti Google zaregistrovaný alebo sa neprihlási, je možné, že tento poskytovateľ obdrží a uloží jeho IP adresu. Návštevník internetovej stránky môže ukladaniu týchto súborov cookies, resp. účasti na predmetnom procese sledovania zabrániť uskutočnením zodpovedajúceho nastavenia s využitím softwaru svojho prehliadača.
 16. V súvislosti s používaním internetovej stránky prevádzkovateľa môže prevádzkovateľ používať aj ďalšiu službu spoločnosti Google, a to službu Google Remarketing, ktorá slúži na možnosť opätovného kontaktovania návštevníkov internetovej stránky počas osemnástich (18) mesiacov. Táto služba umožňuje, aby potom, čo návštevník internetovej stránky navštívi internetovú stránku prevádzkovateľa, boli reklamy prevádzkovateľa zobrazované, ak návštevník internetovej stránky bude pokračovať v prehliadaní internetu. Tento proces sa uskutočňuje prostredníctvom súborov cookies uložených v prehliadači návštevníka internetovej stránky, ktoré sa používajú k zaznamenávaniu a hodnoteniu používateľského správania spoločnosťou Google, keď návštevník internetovej stránky navštevuje rôzne internetové stránky. Predmetným spôsobom môže spoločnosť Google zistiť predchádzajúce návštevy návštevníka internetovej stránky na internetovej stránke prevádzkovateľa. Podľa vlastných vyhlásení spoločnosti Google táto spoločnosť nezlučuje osobné údaje zhromaždené v súvislosti s remarketingom s osobnými údajmi návštevníka internetovej stránky, ktoré sú prípadne uchovávané spoločnosťou Google. Podľa spoločnosti Google je pre remarketing používaný predovšetkým proces pseudonymizácie.
 17. Prevádzkovateľ môže na internetovej stránke prevádzkovateľa umiestniť:
 18. a) plug-in sociálnej siete „Facebook“, ktorého internetovú stránku www.facebook.com prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, s cieľom zjednodušenia prístupu k tejto sociálnej sieti priamo z internetovej stránky prevádzkovateľa (za spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb žijúcich mimo územie USA a Kanada zodpovedá spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko). Kliknutím na sociálny plug-in Facebooku na internetovej stránke prevádzkovateľa návštevník internetovej stránky udeľuje súhlas s tým, že Facebook môže o ňom získať určité osobné údaje a nakladať s nimi. Zásady používania dát zverejnil Facebook na internetovej stránke https://www.facebook.com/about/privacy/update, kde je bližšie rozvedené (okrem iného), aké druhy informácií, resp. údajov Facebook zhromažďuje, ako ich používa, ako sa tieto informácie, resp. údaje zdieľajú a ako spoločnosti Facebooku spolupracujú, aké sú zákonné dôvody na spracovanie dát, ako môže návštevník internetovej stránky prevádzkovateľa uplatniť svoje práva týkajúce sa ochrany osobných údajov, informácie o uchovávaní dát, deaktivácia a zmazanie účtu a mnoho ďalších informácií;
  b) plug-in sociálnej siete „Instagram“, ktorá patrí k Facebooku, s cieľom zjednodušenia prístupu k tejto sociálnej sieti priamo z internetovej stránky prevádzkovateľa. Kliknutím na sociálny plug-in Instagramu na internetovej stránke prevádzkovateľa návštevník internetovej stránky udeľuje súhlas s tým, že Instagram môže o ňom získať určité osobné údaje a nakladať s nimi. Zásady ochrany osobných údajov Instagramu nájdete na https://help.instagram.com/155833707900388;
  c) plug-in sociálnej siete „YouTube“, ktorá je súčasťou Google, s cieľom zjednodušenia prístupu k tejto sociálnej sieti priamo z internetovej stránky prevádzkovateľa. Kliknutím na sociálny plug-in YouTube na internetovej stránke prevádzkovateľa návštevník internetovej stránky udeľuje súhlas s tým, že YouTube môže o ňom získať určité osobné údaje a nakladať s nimi. Na YouTube sa uplatnia zásady ochrany súkromia Google, ktoré nájdete na internetovej stránke https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz.
 19. Návštevníci internetovej stránky, t.j. každá dotknutá osoba môže svoj internetový prehliadač nastaviť tak, že v nastaveniach svojho internetového prehliadača môže podľa vlastného uváženia použitie súborov cookies odmietnuť alebo si nastaviť používanie len niektorých (rovnako aj vymazanie všetkých súborov cookies, ktoré boli uložené na koncovom zariadení dotknutej osoby). Pokiaľ však dotknutá osoba nepovolí použitie niektorých súborov cookies, resp. ich vymaže, niektoré funkcie internetovej stránky prevádzkovateľa nemusia fungovať správne.
 20. Nastavenia súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch:
 21. a) Microsoft Edge:
   • v hornom pravom rohu okna prehliadača je potrebné zvoliť „Nastavenia a ďalšie možnosti“;
   • v dolnej časti obrazovky je potrebné kliknúť na „Nastavenia“ a následne v hornej ľavej časti obrazovky je potrebné zvoliť „Ochrana osobných údajov, vyhľadávanie a služby“;
   • následne je potrebné si zvoliť úroveň zabezpečenia („Základné“, „Vyvážené“, „Prísne“), a to v závislosti od toho, aký je záujem na rozsahu používania súborov cookies, resp. upraviť si ďalší rozsah obmedzenia používania súborov cookies;

  b) Google Chrome:
   • v hornom pravom rohu okna prehliadača je potrebné zvoliť „Prispôsobiť a ovládať Google Chrome“;
   • v dolnej časti obrazovky je potrebné kliknúť na „Nastavenia“ a následne v hornej ľavej časti obrazovky je potrebné zvoliť „Zabezpečenie a ochrana súkromia“;
   • následne je potrebné kliknúť na „Súbory cookies a ďalšie dáta webov“;
   • následne je potrebné si zvoliť úroveň používania, resp. blokovania súborov cookies („Povolenie všetkých cookies“, „Blokovať súbory cookies tretích strán v režime inkognito“, „Blokovať súbory cookies tretích strán“, „Blokovať všetky súbory cookies“), a to v závislosti od toho, aký je záujem na rozsahu používania, resp. blokovania súborov cookies, resp. upraviť si ďalší rozsah obmedzenia používania súborov cookies;

  c) Mozilla FireFox:
   • v hornom pravom rohu okna prehliadača je potrebné zvoliť „Nastavenia a ďalšie možnosti“;
   • následne je potrebné kliknúť na „Možnosti“ a následne v ľavej časti obrazovky je potrebné zvoliť záložku „Súkromie a bezpečnosť“;
   • následne je potrebné si zvoliť úroveň zabezpečenia („Základné“, „Vyvážené“, „Prísne“), a to v závislosti od toho, aký je záujem na rozsahu používania súborov cookies, resp. upraviť si ďalší rozsah obmedzenia používania súborov cookies, resp. upraviť si ďalší rozsah obmedzenia používania súborov cookies;

  d) Safari:
   • v hornom ľavom rohu okna prehliadača je potrebné kliknúť na „Safari“ a zvoliť „Nastavenia“;
   • následne je potrebné kliknúť na ikonu „Súkromie“ a zaškrtnúť políčko „Blokovanie všetkých cookies“, resp. upraviť si ďalší rozsah obmedzenia používania súborov cookies („Zabránenie sledovania naprieč stránkami“, „Spravovať dáta webových stránok“).

ČLÁNOK X
ORGÁN DOZORU

 1. Úrad na ochranu osobných údajov je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov.
 2. Každá dotknutá osoba sa môže na Úrad na ochranu osobných údajov obrátiť v prípade, ak sa domnieva, že jej práva boli porušené alebo sú ohrozené.
 3. Kontakt na Úrad na ochranu osobných údajov:
 4. a) korešpondenčná adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika;
  b) internetová stránka: www.dataprotection.gov.sk;
  c) emailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk;
  d) telefón: +421/2/3231 3220 (telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov len v utorok od 8,00 do 12,00).

ČLÁNOK XI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.02.2022.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny informácií o spracúvaní osobných údajov, a to v súlade s meniacou sa právnou úpravou, ktorou sa tieto informácie o spracúvaní osobných informácií spravuje.
 3. V prípade, že niektoré otázky nie sú týmito informáciami o spracúvaní osobných údajov priamo upravené, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v bode 2. článok I.
 4. Dotknutá osoba je povinná pred zaslaním objednávky, zaslaním online dopytu alebo emailovej správy prevádzkovateľovi, zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže alebo ankety prevádzkovateľa, uplatnením reklamácie, zaslania žiadosti, príp. sťažnosti oboznámiť sa s týmito informáciami o spracúvaní osobných údajov.
 5. Akákoľvek zmena informácií o spracúvaní osobných údajov nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa, ak nie je v informáciách o spracúvaní osobných údajov uvedená iná informácia.