Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644

Reklamačný poriadok

Žiadosť o nápravu a jej vybavenie

 1. VESELY Očná Klinika je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie diagnózy so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia klienta alebo zlepšenia jeho stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu klienta (lege artis).
 2. Ak sa klient domnieva, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka VESELY Očná Klinika v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať VESELY Očná Klinika o nápravu; žiadosť sa podáva písomne na adresu sídla VESELY Očná Klinika.
 3. VESELY Očná Klinika klienta písomne informuje o spôsobe vybavenia jeho žiadosti najneskôr do 30 dní od jej podania, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote. VESELY Očná Klinika môže informáciu o spôsobe vybavenia žiadosti zaslať klientovi aj e-mailom alebo telefonicky, ak klient v žiadosti uviedol aj svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.
 4. Ak VESELY Očná Klinika žiadosti klienta nevyhovie alebo neinformuje klienta o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od jej podania, má klient právo (i) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu podľa zákona č. 581/2004 Z. z., ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo (ii) obrátiť sa na Bratislavský samosprávny kraj, ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej

Reklamácia a jej vybavenie

 1. Reklamáciu poskytnutej zdravotnej starostlivosti môže klient uplatniť (i) v štandardnej záručnej dobe 24 mesiacov alebo (ii) v záručnej dobe osobitne určenej zo strany VESELY Očná Klinika v poučení, informovanom súhlase alebo v inom písomnom dokumente, pričom záručná doba v každom prípade začína plynúť dňom poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Reklamácia musí byť uplatnená písomne a včas doručená na adresu sídla VESELY Očná Klinika. Klient je povinný v reklamácií uviesť (i) dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti, (ii) druh reklamovanej zdravotnej starostlivosti, (iii) dôvod reklamácie a priložiť kópiu pokladničného dokladu a/alebo faktúry.
 2. Nárok na uplatnenie reklamácie poskytnutej zdravotnej starostlivosti zaniká najmä, ak (i) si problémy (vady) klient spôsobil sám, sú spôsobené zásahom tretej osoby alebo vonkajším činiteľom (úraz, pád, mechanické poškodenie), (ii) príčina problémov (vád) nespočíva v dodanom chybnom materiáli, resp. zdravotníckej pomôcke, (iii) v danom prípade zohráva rozhodujúcu úlohu biologický faktor na strane klienta, (iv) k problémom (vadám) došlo neodbornou manipuláciou a poškodením dodaného materiálu, resp. zdravotnej pomôcke, (v) klient dôsledne nedodržiaval pokyny VESELY Očná Klinika týkajúce sa následnej starostlivosti, kontrolných vyšetrení, ošetrení v zariadeniach VESELY Očná Klinika alebo údržby dodanej zdravotníckej pomôcky.
 3. V prípade, ak klient reklamáciu neuplatní spôsobom podľa bodu 5, objektívne tak znemožní VESELY Očná Klinika riadne posúdenie a vybavenie jeho reklamácie, v dôsledku čoho VESELY Očná Klinika nezodpovedá za následne prípadné a dodatočné náklady a rovnako nezodpovedá ani za nevybavenie reklamácie riadne a včas. V takomto prípade, rovnako, ako aj v prípade zániku nároku na uplatnenie reklamácie podľa bodu 6, je VESELY Očná Klinika oprávnený reklamáciu neprijať alebo zamietnuť.
 4. VESELY Očná Klinika prijme reklamáciu uplatnenú v súlade s bodom 5 jej prevzatím od klienta a vydá o tom klientovi písomné potvrdenie. VESELY Očná Klinika vybaví prijatú reklamáciu čo možno najskôr, resp. do tridsiatich (30) dní od prevzatia reklamácie. VESELY Očná Klinika na základe posúdenia predmetu reklamácie vybaví reklamáciu najvhodnejším spôsobom a to (i) odstránením reklamovanej vady, (ii) opravou, resp. výmenou dodaného materiálu alebo zdravotníckej pomôcky, (iii) vrátením ceny, resp. poskytnutím primeranej zľavy z ceny, (iv) písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo (v) odôvodneným zamietnutím reklamácie, pričom v každom prípade VESELY Očná Klinika vydá klientovi písomný doklad o vybavení reklamácie. V odôvodnených prípadoch si VESELY Očná Klinika vyhradzuje právo navrhnúť klientovi zmenu postupu a spôsobu vybavovania reklamácie, o čom klienta riadne upovedomí.
 5. VESELY Očná Klinika vedie internú evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Záverečné ustanovenia

 1. VESELY Očná Klinika si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie tohto Reklamačného poriadku, pričom zmenené a/alebo doplnené znenie Reklamačného poriadku sa stáva pre klienta záväzným okamihom jeho vyvesenia na viditeľných miestach v zariadeniach VESELY Očná Klinika, pričom klient má možnosť si ho riadne prečítať a oboznámiť sa s jeho ustanoveniami v čase pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
 2. Tento Reklamačný poriadok je účinný od 7. augusta 2019.