Pohotovosť – Bratislava +421 901 787 808
Bratislava | Žilina +421 2 3211 4644

Glaukóm – zelený zákal

Čo je zelený zákal a ako sa prejavuje?

Zelený zákal – glaukóm sa v minulosti spájal so zvýšeným vnútroočným tlakom (VOT). Dnes je toto ochorenie definované v širšom kontexte ako multifaktoriálne ochorenie s dlhodobým, chronickým priebehom. Dochádza pri ňom k postupnej, avšak nezvratnej strate vlákien zrakového nervu, čo vedie k poruchám vo videní v zmysle výpadkov v zornom poli. Podľa štádia pokročilosti ochorenia sa môže končiť až slepotou. Rozlišujeme formu primárneho a sekundárneho glaukómu, ktorý súvisí s iným systémovým alebo očným ochorením. Príčina primárneho glaukómu nie je známa, v počiatočných štádiách prebieha bez závažných prejavov, pokročilé štádiá sa končia poruchami videnia.

Ako pacient spozná, že mu hrozí riziko zeleného zákalu? Aké sú varovné signály?

Ochorenie primárny glaukóm nie je charakterizované typickými príznakmi. Niekedy sa môžu objaviť neurčité symptómy ako bolesti hlavy, občasné poruchy videnia, pocit unavených očí, pocit tlaku v očiach. Ak pacient spozoruje trvalý výpadok obrazu v zornom poli, ide už zvyčajne o štádium strednej až pokročilej formy glaukómu. Práve táto skutočnosť, že sa ochorenie vyvíja pomaly a bez príznakov, viedla k tomu, že ochorenie dostalo pomenovanie „tichý zabijak zraku“. Alarmujúce prejavy ako silná bolesť hlavy, nauzea, hmlisté videnie, „červené oko“ sa objavia pri náhlom zvýšení vnútroočného tlaku /hodnoty 40 – 60 mmHg/. Tieto symptómy sú typické pre glaukóm s uzáverom rohovkovo-dúhovkového uhla.

Kto je rizikovou skupinou?

Etiológia primárneho glaukómu nie je známa, preto hovoríme o rizikových faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť vznik a vývoj ochorenia. Za závažný rizikový faktor sa považuje zvýšený vnútroočný tlak, vyšší vek, genetika. Častejší je výskyt u jedincov so systémovými chorobami, ktoré vedú k zníženiu prekrvenia v oblasti zrakového nervu – napríklad nízky systémový tlak, sklon k spazmom ciev. Súvislosť s výskytom glaukómu sa zistila u tých, ktorí sú krátkozrakí a majú tenkú rohovku. Glaukom_zeleny zakal

Aké vyšetrenia musí pacient absolvovať?

Stanovenie diagnózy glaukómu patrí do ambulancie očného lekára. Vyšetrenie zahŕňa podrobnú anamnézu pacienta a komplexné očné vyšetrenie: vyšetrenie zrakovej ostrosti, meranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka vrátane posúdenia konfigurácie rohovkovo-dúhovkového uhla, vyšetrenie očného pozadia. Špecializované vyšetrenia sú zamerané na posúdenie štrukturálnych a funkčných zmien zrakového nervu (perimeter, zobrazovacie techniky ako HRT, OCT, GDx).

Ako vidí človek s glaukómom?

Človek, ktorý má očnú hypertenziu alebo počiatočné štádium glaukómu, má zachované zrakové funkcie. Pri glaukóme dochádza k diskrétnym malým výpadkom v zornom poli až po výpadok celého kvadrantu zorného poľa alebo koncentrickému zúženiu. Takto vidiaci človek pozoruje akoby videnie cez ďalekohľad.

Existujú obmedzenia pre vykonávanie nejakej profesie?

Obmedzenie vykonávať určité profesie vychádza z posúdenia štádia glaukómu. Dnešná moderná konzervatívna liečba nevytvára limity pre pracovné zaradenie.

Aké sú možnosti liečby?

Samotná definícia ochorenia hovorí, že má chronický priebeh. Žiaľ, ani dnes v období vedecko-technického pokroku nepoznáme jednoznačne príčinu ochorenia, preto sú možnosti liečby limitované. Liečbou môžeme ovplyvniť len rizikový faktor – zvýšený vnútroočný tlak, a to aplikáciou očných kvapiek, ktoré ho znižujú. Na trhu existuje viacero druhov tvz. antiglaukomatík, ktoré znižujú tvorbu komorového moku alebo zlepšujú jeho odtekanie. V prípade, že konzervatívna liečba zlyháva, spektrum liečby rozširuje laserová a chirurgická liečba glaukómu.

Čo by bol prelom v liečbe glaukómu?

V medicíne stále jestvuje tendencia hľadať a zaviesť do praxe nové liečebné postupy. Veľkým revolučným prínosom by boli lieky s neuroprotektívnym efektom, teda lieky, ktoré by predstavovali ochranu pre nervové vlákna zrakového nervu, regulovali by prietok krvi a výživu v oblasti terča zrakového nervu. Zatiaľ sme v štádiu výskumu.

Prebiehajú v súčasnosti štúdie zamerané na nové možnosti liečby glaukómu?

Je rozpracovaných viacero štúdií s hľadaním nových liekov vedúcich k zníženiu vnútroočného tlaku, ale tiež rad štúdií, ktoré porovnávajú napríklad efekt laserovej a konzervatívnej liečby či chirurgickej liečby s uplatňovaním tzv. minimálne invazívnej chirurgie glaukómu, kde sa sleduje prínos nových drenážnych implantátov.

Čo je cieľom Svetového týždňa glaukómu?

Cieľom celosvetovej aktivity je u odbornej, ako aj laickej verejnosti zvýšiť povedomie a informovanosť o glaukóme. Taktiež získať podporu štátnych a zdravotníckych inštitúcií pre projekty zamerané na výskum a vývoj nových technológií v diagnostike a modernej liečbe glaukómu a v podmienkach klinickej praxe vytvoriť predpoklady na preventívne vyšetrenia s dostupnosťou širokej verejnosti, najmä ľuďom z rizikových skupín.   mudr-erika-vodrazkova

MUDr. Erika Vodrážková

Objednajte sa teraz!

VESELY | Očná Klinika – váš sprievodca na ceste za lepším zrakom už od roku 1939.

Infolinka

+421 2 3211 4644 | Bratislava, Žilina
+421 52 3211 351 | Poprad
+421 55 2850 636 | Košice